Polityka prywatności

Drodzy Goście,
opracowaliśmy ten dokument szanując Wasze prawa i respektując przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z jego postanowieniami, zobowiązujemy się do poszanowania Waszego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych osobowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem https://wisniowy-sad.com.pl

1.Definicje

 1. prywatności – niniejsza polityka prywatności;
 2. Serwis – strona internetowa Usługodawcy tj. https://wisniowy-sad.com.pl;
 3. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016);
 4. Usługa – oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługę polegającą na dokonywaniu rezerwacji wybranego Apartamentu oraz dokonania płatności z tytułu dokonanej rezerwacji poprzez Stronę internetową;
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym rezerwująca Apartament za pośrednictwem Serwisu;
 6. Obowiązujące Przepisy Prawa – (i) wszelkie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz (ii) postanowienia wszelkich rozstrzygnięć, decyzji itp. organów władzy publicznej – mające zastosowanie w przypadku realizacji i świadczenia Usługi;
 7. Obiekt – obiekt „Wiśniowy Sad – Domki” położony w Białowieży (17-230) ul. Pałacowa 50 przeznaczony przez Usługodawcę na wynajem krótkoterminowy.
 8. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Daniel Chwaszczewski Wiśniowy Sad, ul. Pałacowa 50, 17-230 Białowieża
NIP : 5423102360 REGON : 367278314, e-mail: domki@wisniowy-sad.com.pl telefon kontaktowy: 694643542
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: domki@wisniowy-sad.com.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 2. Aby świadczyć Usługę zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: – W celu wykonania Usługi przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu; adres e-mail, dane firmy wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo), dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu; numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami, Numer rezerwacji, kod dostępu do apartamentu. – Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i Nazwisko; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail; Numer rezerwacji; Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy. – Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko; firma; Adres siedziby; Numer NIP. – Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa;
 5. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail; numer rezerwacji; Imię i nazwisko; komentarze lub sugestie gości, numer telefonu. – Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Obiektu zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy następujące dane osobowe: dane z systemu kart kluczy; wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego; imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres IP, kod dostępu do apartamentu. – Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 7. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, Adres zamieszkania (jeżeli został podany); numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany); adres e-mail; adres IP; numer rezerwacji. – Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes
 8. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy te dane informatyczne zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo poniżej – Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody);
 9. W celu obsługi programu lojalnościowego przetwarzamy następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail.
 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 1. Cookies
 2. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, a które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy (cookies własne) lub urządzeniach teleinformatycznych podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 3. Niektóre cookies usuwane są przez Usługodawcę po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (cookies „sesyjne”). Z kolei „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na korzystanie z plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies albo w ogóle usunąć pliki cookies z poziomu przeglądarki. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Informacje dotyczące zmiany ustawień cookies znajdują się w menu pomocniczym poszczególnych przeglądarek. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.
 5. Wykorzystujemy następujące typy cookies:
 • cookies niezbędne (własne), czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu – wykorzystujemy je w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (w szczególności procesu rezerwacji), po to, aby rozwijać Serwis i dostosowywać ją do potrzeb Użytkowników;
 • cookies podmiotów trzecich – nasz Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
  Google Analytics. – wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. Narzędzie to dostarcza Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
  Jak działa Google Analytics? Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. Zanonimizowany adres IP przekazany do serwera Google w USA przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  Użytkownik może odmówić rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Facebook Pixel – Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
Jak działa Facebook Pixel? W ramach tych narzędzi kierujemy do Użytkownika reklamy spersonalizowane w serwisie Facebook. Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację Użytkownika. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej na temat tych działań możesz przeczytać w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook Inc. przystąpił do programu EU-USPrivacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Wideo i audio – wideo z serwisu YouTube
Jak to działa? Na stronach Serwisu lokujemy materiały video z serwisu YouTube . W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, Użytkownik powinien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo lub audio. Poprzez odtwarzanie wideo lub audio, Google otrzymuje o tym informacje. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Po zalogowaniu do serwisu Google usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez. W celu zapobieżenia temu, żeby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie należy wylogować z tego serwisu. Więcej na temat ochrony prywatności Google można przeczytać w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).
Narzędzia społecznościowe – w ramach Serwisu używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.
Korzystamy z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google. Jeżeli wyświetlasz strony naszego Serwisu, na których osadzona jest taka wtyczka, przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja sprawia, że usługodawca otrzyma informację, że przeglądarka wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w danym medium społecznościowym. Taka informacja jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca będzie mógł przyporządkować wizytę na mojej stronie Serwisu do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Ponadto, kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i będzie tam przechowywana. Informacja taka zostanie też opublikowana w danym serwisie społecznościowym i ukaże się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Szczegóły dotyczące ochrony prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
W celu uniemożliwienia serwisom społecznościowych przyporządkowania danych zebranych w trakcie odwiedzin na stronach internetowych Serwisu profilowi w danym serwisie, należy wylogować się z tego serwisu przed wejściem na strony internetowe Serwisu. W ramach swojej przeglądarki Użytkownik może całkowicie zablokować skrypty tych serwisów społecznościowych.

 1. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
 2. Państwa dane osobowe zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z dokonaniem i obsługą rezerwacji (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, prawne, firmy obsługujące szybkie płatności, firmy ubezpieczeniowe, firmy taksówkarskie i przewozowe, systemy do fakturowania, podmioty świadczące usługi związane z obsługą techniczną Serwisu, firma na której serwerze przechowywane są dane osobowe i utrzymywana jest skrzynka pocztowa).
 3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe Użytkownika również innym organom lub podmiotom.
 4. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
 5. Dane osobowe Użytkownika zostaną zatrzymane na okres konieczny do spełnienia celów określonych Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres zatrzymania danych będzie wymagany lub dozwolony prawnie. Kryteria używane do określenia stosowanych przez nas okresów przechowywania danych obejmują:
 • Czas trwania naszych relacji z Użytkownikiem i świadczenia na jego rzecz Usługi;
 • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (np. przepisy prawa wymagają od nas przechowywania dokumentacji transakcji Użytkownika przez określony czas);
 • Czy przechowywanie danych wskazane jest ze względu na naszą sytuację prawną (np. w przypadku postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).
 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona;
 • prawo do udostępnienia danych osobowych.
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem
 1. Postanowienia końcowe
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują Obowiązujące Przepisy Prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu.
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r