Regulamin

Regulamin rezerwacji usług noclegowych drogą elektroniczną

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków dokonywania rezerwacji noclegów online (dalej: Usługi) za pośrednictwem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym https://wisniowy-sad.com.pl

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Obiektu. Na żądanie Gościa, Usługodawca prześle nieodpłatnie Gościowi kopię regulaminu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 

2. DEFINICJE 

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały poniższe znaczenie: 

Domek – zaprezentowany na Stronie internetowej domek w Obiekcie przeznaczony przez Usługodawcę na najem krótkoterminowy; 

Gość –oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi; 

Obiekt – obiekt „Wiśniowy Sad – Domki” położony w Białowieży (17-230) ul. Pałacowa 50

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin; 

Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji Apartamentu zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie; 

Usługa – oznacza świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Gościa usługę polegającą na dokonywaniu rezerwacji wybranego Apartamentu oraz dokonania płatności z tytułu dokonanej rezerwacji poprzez Stronę internetową; 

Usługodawca – Daniel Chwaszczewski Wiśniowy Sad, ul. Pałacowa 50, 17-230 Białowieża,

NIP: 5423102360, REGON: 367278314, e-mail :domki@wisniowy-sad.com.pl, telefon kontaktowy: 694643542; 

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną; 

Strona internetowa – strona internetowa Obiektu https://wisniowy-sad.com.pl poprzez którą świadczona jest Usługa; 

Warunki – dokument „Warunki krótkoterminowego wynajmu” dostępny na Stronie internetowej. 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI 

1.Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę. 

2. Warunkiem realizacji Usługi jest: 

– zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej; 

– zapoznanie się z Warunkami oraz akceptacja postanowień tego dokumentu poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego dostępnego na Stronie internetowej; 

– złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego na Stronie internetowej oświadczenia o wyborze sposobu płatności za Usługę i ewentualnym wyborze faktury VAT. 

3. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet oraz konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z przeglądarki internetowej. 

4. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym dokonanie rezerwacji może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Gość. 

4. REZERWACJA 

1. Rezerwacja Domku przez Gościa obejmuje następujące kroki: 

– wybór Domku na podstawie informacji na Stronie internetowej, w oparciu o dostępność, typ Domku oraz jego cenę; 

– rezerwacja wykonana poprzez połączenie telefonicznie podlega zasadom zawartym w niniejszym regulaminie i opublikowanym na stronie internetowej 

– wybór oferty Domku na portalu rezerwacyjnym “Booking” podlega regulaminowi określonym dla Portalu. 

– wprowadzenie przez Gościa wymaganych danych i informacji za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „zarezerwuj” wszystkich wymaganych danych i informacji – przede wszystkim imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu; 

– kliknięcie przycisku „Rezerwuję z obowiązkiem zapłaty”; 

– dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnych, wskazanych na Stronie internetowej sposobów płatności; 

2. Niepotwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu i Warunków powoduje uniemożliwienie kontynuowania procesu rezerwacji. 

3. Gość przed przyjazdem do obiektu jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu w ciągu 48 godzin. 

4. Nieopłacone rezerwacje zostaną automatycznie odwołane w tym samym dniu. 

5. Po opłaceniu rezerwacji Gość otrzyma w sposób automatyczny na podany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej wiadomośc z potwierdzeniem rezerwacji i jej warunków. Z momentem wysłania potwierdzenia, Umowę rezerwacji uważa się za zawartą. 

6. Goście mogą bezpłatnie korzystać z parkingu dostępnego na terenie obiektu. 

7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. 

8. Gość ma możliwość zmiany rezerwacji wyłącznie za zgodą Usługodawcy. W celu uzyskania zgody Gość powinien wysłać e-mail o proponowanej zmianie terminu rezerwacji, na adres poczty elektronicznej : domki@wisniowy-sad.com.pl lub zadzwonić pod numer 694643542. Zmiana rezerwacji w terminie preferowanym przez Gościa możliwa będzie w przypadku dostępności Domku w tym terminie. Jeżeli zmiana terminu rezerwacji będzie wiązała się z dodatkową opłatą wynikającą ze zmiany cennika Domku, Gośc jest zobowiązany do dokonania dopłaty w terminie 3 dni od dnia zaakceptowania zmiany rezerwacji przez Usługodawcę. W przypadku nadpłaty Usługodawca zwróci ją w tym samym terminie na konto wskazane przez Gościa. 

9. Gość ma możliwość odwołania rezerwacji. Odwołanie rezerwacji do 7 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu jest bezpłatna i skutkuje zwrotem zadatku w wysokości 100% poniżej 7 dni do przyjazdu 0%. Zwrot środków po odwołaniu wykonuje Usługodawca na konto wskazane przez Gościa. 

10. Zwrot opłaty dokonanej z tytuły rezerwacji Apartamentu nastąpi na numer rachunku bankowego Gościa wskazany w mailu, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4. 

11. Podane na Stronie internetowej ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie Usługi wskazane jako jej składniki. 

12. Usługodawca udostępnia integrację płatności z wybranymi podmiotami zewnętrznymi tj. operatora płatności Przelewy24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną umowy pomiędzy Gościem a tymi podmiotami. 

13. Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta. 

5. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

– Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z Regulaminem. 

– Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia wad i usterek utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Usługi. 

6. OBOWIĄZKI GOŚCIA 

1. W związku z korzystaniem z Usługi, Gość zobowiązany jest do: 

– przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i Warunków; 

– przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej; 

– podania w formularzu rejestracyjnych prawdziwych danych; 

– niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi; 

– nie prowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich; 

– niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich. 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 

a) zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, lub inne klęski żywiołowe; 

b) wybuch epidemii lub pandemii; 

c) przypadki związane z nie codziennymi zachowaniami zbiorowości jak zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne lub zamieszki, wojna, groźba wybuchu wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, nałożenie embarga lub zerwanie stosunków dyplomatycznych; 

d)wszelkie przepisy i działania władzy państwowej – ustawodawczej i wykonawczej takie jak zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, nakładające limity i zakazy; 

e) skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne bądź też grom dźwiękowy; 

f) kryzys gospodarczy powodujący konieczność podejmowania przez Stronę ograniczeń w zakresie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą celem m.in. zachowania płynności finansowej. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony wskazują że za Siłę Wyższą uważa się stan ogłoszonej w dniu 11 marca 2020 r. przez WHO pandemii wywołanej wirusem SARS- CoV- 2 oraz stan zagrożenia epidemicznego ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2020 r. 

2. Usługodawca nie odpowiada za chwilowe zakłócenia w działaniu Strony internetowej, brak dostępności Strony internetowej spowodowane pracami konserwacyjnymi lub działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. dostawców sieci). Usługodawca zobowiązuje się w takim przypadku podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia niezakłóconego działania Strony internetowej. 

8. REKLAMACJE 

1. Gość ma prawo zgłosić reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. 

2. Gość powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: domki@wisniowy-sad.com.pl lub na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w Definicjach (część 2 Regulaminu). 

4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecane jest, aby Gość wskazał: numer rezerwacji, imię i nazwisko, opis zaistniałego błędu lub wady oraz czas, miejsce i okoliczności jej występowania a także informacje kontaktowe takie jak numer telefonu i 

adres e-mai lub adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową. 

5. Ośrodek rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W tym terminie tym zostanie przedstawione Gościowi stanowisko Ośrodka w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem. Gość zostanie o nim poinformowany mailowo – na adres mailowy wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie na wskazany adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Gościowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. 

9. DANE OSOBOWE 

Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Apartamenty, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Stronie internetowej i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych od dnia opublikowania. 

2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów. Przez ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się: 

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa 

b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu 

c) wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług 

d) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług 

e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy. Postanowienia zmienionego Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji Domku dokonanych na podstawie postanowień Regulaminu poprzednio obowiązującego. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie internetowej. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozstrzygać́ w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy, a w przypadku Gościa, który jest konsumentem sąd właściwy dla siedziby konsumenta. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

a) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

b) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

5. Gość będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. b. Gość uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą. c. Gość może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). d. Gość może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Prawem właściwym jest prawo polskie.