Warunki wynajmu

Warunki krótkoterminowego wynajmu mieszkań 

Regulamin określa warunki szczególne krótkoterminowego wynajmu domków ( dalej: „Domki”/ „Domek”) znajdujących się w Białowieży (17-230) przy ulicy Pałacowej 50 tj. Wiśniowy Sad – Domki. 

Właścicielem Domków jest:

Daniel Chwaszczewski Wiśniowy Sad, ul. Pałacowa 50, 17-230 Białowieża,

NIP: 542-310-23-60 REGON : 367278314, 

e-mail : domki@wisniowy-sad.com.pl, 

telefon kontaktowy : 694643542; 

(„Właściciel”)

I. Postanowienia ogólne 

1. Umowa najmu pomiędzy klientem dalej („Gość”) a Właścicielem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji Apartamentu internetowo poprzez stronę internetową https://wisniowy-sad.com.pl. („Strona”), lub strony podmiotów świadczących usługę rezerwacji miejsc noclegowych (np. booking.com) (dalej: „Partner”) na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną dostępnym na Stronie („Regulamin”) lub w regulaminie Partnera. Umowa najmu zawarta jest na czas określony wskazany przez Gościa podczas rezerwacji.

2. Niniejszy dokument dostępny jest na Stronie oraz w każdym Apartamencie. 

3. Dokonanie rezerwacji Apartamentu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego dokumentu. 

II. Warunki umowy najmu 

1. Umowa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, woda, dostęp do internetu) oraz sprzątanie końcowe. 

2. Przy zameldowaniu Gość otrzymuje klucz do drzwi wejściowych Domku. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 100 zł.

3. Doba pobytowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w ostatnim dniu pobytu. 

4. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste). 

5. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Właściciela na szkodę. 

6. Gość może korzystać z domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem. 

7. Gość odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w Domku lub obiekcie, na terenie którego znajduje się Domek. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. 

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. 

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 

10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu wskazanym w Regulaminie, czy poza terenem obiektu. 

11. W Domku oraz obiekcie, na terenie którego znajduje się Apartament obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. 

III. Obowiązki Gościa 

1. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania Właściciela telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. 

2. Gość zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie Apartamentu w stanie zastanym. 

3. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać w Apartamencie od godziny 8:00 do godziny 22:00. 

4. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejsze Warunki, wyrządzając szkodę w mieniu Apartamentu lub osobie (np. inny Gość, pracownik Właściciela). 

5. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz budynku, w miejscu do tego wyznaczonym (m.in tarasy domków). W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego. 

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamencie i ich wyposażeniu. 

IV. Zmiany w rezerwacji 

1. Gość może dokonać zmiany rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie lub warunkach rezerwacji dostępnych na stronach Partnerów. Jeśli nowy termin wybrany przez Gościa przypada w droższym sezonie, Właściciel może wymagać dopłaty różnicy w cenie. 

2. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym Apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny. O woli przedłużenia pobytu należy powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację e-mailem bądź telefonicznie. 

3. W przypadku odwołania rezerwacji opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi na zasadach określonych w Regulaminie. 

V. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę 

W każdej chwili Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 

VI. Zwierzęta 

Pobyt zwierząt w Domku jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

VII. Wystąpienie siły wyższej 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny odstąpienia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. 

VIII. Ochrona danych osobowych 

Zasady ochrony danych osobowych określa dokument Polityka Prywatności dostępny na Stronie. 

IX. Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela, z wyjątkiem przypadków o których mowa w Regulaminie.